Ministerie van Binnenlandse Zaken       

 

 

Aan

De Colleges van Burgemeester en Wethouders
i.a.a. de commandanten van de gemeentelijke en
       de regionale brandweren en
       de Commissarissen der Koningin

 

bijlagen                                         Uw kenmerk                                 Ons kenmerk                                      Datum
-                     -                 EB94/849             21 oktober 1994
Inlichtingen bij                                                                                   Doorkiesnummer
A.H. Schreuder                          070 – 302 7612
Onderwerp                                                                                          Departementsonderdeel
Reddingshonden                          DGOOV/B&R

Doelstelling                     : advies
Juridische grondslag             : artikel 3 van de Rampenwet
Relatie met andere circulaires   : geen
 
 

De Rampenwet verplicht in artikel 3 de gemeenteraad om een rampenplan
vast te stellen. Daarin moet onder meer een overzicht zijn opgenomen van
de soorten rampen die de gemeente kunnen treffen en van die diensten,
de instanties, de organisaties en individuele personen, die bij de
bestrijding van een ramp kunnen worden betrokken.
De rampenbestrijdingsorganisatie kan niet worden uitgerust met een
zodanige hoeveelheid en verscheidenheid aan middelen, dat zij in staat
is om aan alle denkbare rampen het hoofd te bieden. De parate
hulpdiensten moeten als kern worden gezien, waarover onmiddellijk moet
kunnen worden beschikt. Afhankelijk van de omvang en de specifieke aard
van een ongeval of ramp zal over bijstand of ondersteuning dienen te
worden beschikt. Zo kan voor het opsporen van slachtoffers een beroep
worden gedaan op de hulp van reddingshondenteams. Deze teams zijn in
staat op snelle en adequate wijze het rampterrein te doorzoeken en
eventuele slachtoffers te lokaliseren.

In Nederland houden enkele verenigingen zich in georganiseerd verband
bezig met het trainen van honden. Op verzoek van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland en de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging een
examen- en keuringsreglement voor reddingshonden opgesteld, waarbij
rekening is gehouden met normen die in Internationaal verband worden
gehanteerd.

Om tot een goede en adequate inzet van reddingshondenteams te komen is
de Stichting Inzet-reddingshond Nederland (SIN - secretariaat:
Beemstraat 74, 5311 AD te Gameren) opgericht. Deze stichting voorziet
voor de begeleiders van reeds voor reddingstaken gecertificeerde honden
in een aanvullende opleiding, waarin de samenwerking met de operationele
diensten wordt beoefend.
De stichting draagt er bovendien zorg voor dat de dichtst bijzijnde
teams naar de plaats van de ramp worden gezonden en is met het oog
daarop 24 uur per dag bereikbaar via de alarmnummers:

06-53368523 of 06-58035011 (semafoon).

Aan het tijdens een ramp kunnen beschikken over reddingshonden zijn
enkele voorwaarden verbonden:
- een verzoek tot inzet dient gedaan te worden door of namens de
  burgemeester;
- de burgemeester draagt zorg voor begeleiding van de reddingshonden en
  hun begeleiders bij het transport naar het rampterrein en opvang bij
  de gemeentegrens;
- de gemeente vergoedt de kosten die gemaakt zijn in het kader van een
  daadwerkelijke inzet van reddingshonden, waaronder niet begrepen de
  verzekering van deze honden en hun begeleiders.

Na een verzoek om hulp stuurt de reddingshondenorganisatie twee teams
(elk bestaande uit twee honden en twee geleiders) en een inzetleider
naar het rampterrein. Zo nodig kan de inzet met meer teams worden
uitgebreid. De te verwachten opkomsttijd is, afhankelijk van de
omstandigheden dertig tot zestig minuten.

Gelet op het belang van een adequate opsporing van slachtoffers adviseer
ik u de mogelijkheid tot inzet van reddingshondenteams in het
gemeentelijk rampenplan op te nemen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
voor deze,
De Directeur Brandweer en Rampenbestrijding,
 

mr. G. HerkemijPrivacyverklaring © 2016-2022 SIN links KvK 41114723